Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk team wins Svobodny summer football cup

Photos:captioneduncaptioned

Other photos