Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk helps Yukhta village school in Svobodnensky district with digital physics laboratory

Photos:captioneduncaptioned

Other photos