Gazprom class students and Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk employees write Dictation of Victory in Svobodny

Photos:captioneduncaptioned

Other photos