Third group of students start studying in Gazprom class supported by Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk LLC in Svobodny

Photos:captioneduncaptioned